Екскурзије

НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈЕ ШКОЛСКЕ 2013./2014. ГОДИНЕ
 
НАСТАВА У ПРИРОДИ
 
Настава у природи је облик васпитно-образовног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога. За укупан развој личности ученика, настава у природи има вишеструки значај- здравствени, педагошки и социјални.
При организацији наставе у природи ОШ „Јован Курсула“ се придржавала стручних педагошко-психолошких и дидактичко-методичких упутстава, како би се у што већој мери остварили постављени циљеви:
-          Очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психо-физичког и социјалног развоја;
-          Стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања и коришћења слободног времена;
-          Проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном и друштвеном окружењу;
-          Развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у заштити природе;
-          Социјализација ученика и стицање искустава у колективном животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу;
-          Развијање позитивних односа према националним, културним и етстетским вредностима.
На основу наставног плана и програма васпитно-образовног рада планирано је остваривање следећих задатака:
-          побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
-          задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
-          очување природне дечије радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
-          развијање способности запажања основних својстава објекта, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима;
-          подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
-          развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколошких навика;
-          упознавање природно – географских, културно – историјских знаменитости и лепоте места и околине;
-          упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
-          упознавање разноврсности биљног и животињског света појединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;
-          упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика;
-          развијање способности сналажења тј. оријентисања у простору и времену;
-          оспособњавање ученика за безбедан и правилан боравак у природи;
-          развијање правилних хигијенско – здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
-          подстицање  стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи;
-          формирање навика редовне и правилне исхране;
-          навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
-          разумевање и уважавање различитости међу појединцима.
До остваривања постављених циљева и задатака доћиће се  реализацијом следећег програма наставе у природи:
ОСНОВЕ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ У ПРИРОДИ
а) ОСНОВЕ ПЛАНА ШКОЛЕ У ПРИРОДИ (НАСТАВА)

 
Предмет
 
Фонд часова по разредима
I II III IV
1.       Српски језик 7 7 7 7
2.       Математика 7 7 7 7
3.       Природа и друштво     3 3
4.       Свет око нас 3 3    
5.       Ликовна култура 2   4 4
6.       Музичка култура 2 2 2 2
7.       Физичко васпитање 7 7 7 7
Напомена: Фонд часова појединих предмета којима реализација у природи више одговара може бити повећан на рачун другог предмета. Фонд часова треба прерасподелом у току школске године вратити предмету од којег је узет.
б) ОСНОВЕ ПЛАНА СЛОБОДНОГ ВРЕМЕНА
 
Активност у слободном времену
Време трајања по разредима
I II III IV
1.       Приредбе 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00 18:00 – 20:00
2.       Спортска такмичења 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00 15:00 – 17:00
3.       Оријентационо кретање У току дана У току дана У току дана У току дана
4.       Културно-забавни живот 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00 20:00 – 22:00
в) ОРГАНИЗАТОРИ
I  Руководилац школе у природи             ЉИЉАНА СТОЈАДИНОВИЋ  
II Наставници организатори                            СВИ УЧИТЕЉИ разред
С. Митровић, С. Благојевић, А. Марковић I
Д. Митић, Н. Стојановић, А. Марковић II
Д. Вељић, Ј. Радосављевић, Д. Рашић III
Д. Мишковић, С. Јосић, С. Марковић, Р. Ђорђевић IV
Васпитачи – организатори слободног времена  
1.       ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЕ У ПРИРОДИ  
2.       ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЕ У ПРИРОДИ I – IV
IV Медицинско особље I – IV
1.       ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЕ У ПРИРОДИ лекар
2.       ОБЕЗБЕЂУЈЕ ОРГАНИЗАТОР ШКОЛЕ У ПРИРОДИ мед. сестра
д) РИТАМ РАДНОГ ДАНА У ШКОЛИ У ПРИРОДИ
1. Устајање 06:30
2. Јутарња гимнастика 07:00 – 07:45
3. Доручак 08:00 – 08:30
4. Обавезне активности (настава) 08:30 – 13:00
5. Ручак 13:00 – 14:00
6. Слободно време (одмор. разонода) 14:00 – 16:00
7. Ужина 16:00
8. Вечера 19:30
9. Слободно време 20:00 – 22:00
10. Ноћни одмор 22:30
 
Настава у природи организоваће се за ученике од првог до четвртог разреда у трајању од седам дана, односно шест ноћења од 24.априла до 30.априла 2014.године уз писмену сагласност родитеља у Сокобањи у смештајном објекту „Бањица“, који испуњава услове за извођење предвиђених наставних и ваннаставних садржаја.   
Аранжман ће се плаћати у шест једнаких рата и обухвата: 6 пуних пансиона / 7 дана на бази класичног послуживања (три оброка и једна ужина); Јеловник по избору смештајног објекта, прилагођен узрасту ученика; Превоз високоподним туристичким аутобусима, не старијим од 5 година, са климом и аудио опремом; Вођу пута; Организацију васпитно-образовних и спортско-рекреативних активности; Превентивну 24-часовна здравствену заштиту; Осигурање за све учеснике и трошкове платног промета.
Одвајање ученика од породице у дужем временском периоду и боравак у новим условима представља озбиљан захтев за ученике овог узраста. Зато ће се пре извођења наставе у природи спровести адекватна припрема учитеља, ученика, као и родитеља кроз упознавање са местом у које одлазе, условима, садржајима и облицима рада у којима се настава организује, кроз родитељске састанке и индивидуалну и заједничку припрему наставника на нивоу школе.  
Остваривање програма наставе у природи пружа нам могућност интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других ваннаставних активности, при чему ће се тежити да већина тих активности буде у природном окружењу. По повратку са наставе у природи стечена знања и искуства ће бити интегрисана у наставни процес и ученицима ће се пружити могућност да искажу своје утиске и осећања о ономе што су доживели и научичили.
 
ЕКСКУРЗИЈЕ
 
Задаци екскурзија су:
- продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика, оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења,
- развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама,
- неговање позитивног односа према националним, културним, етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама,
- неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
- успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,
- подстицање поштовања људских и грађанских права и слобода,
- развој и практиковање здравих стилова живота,
- развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,
- развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,
- оснаживање ученика у професионалном развоју,
- подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање,
- проучавање објеката и феномена у природи,
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
- упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
- развијање способности оријентације у простору.
 Дестинација екскурзије:
Од 1 до 4 разреда :
Путни правац: Ниш – Нишка Бања – Чегар
Трајање: 1 дан
Реализација: Мај 2014.године
Програм:
Полазак групе испред школе у 8,00 часова.
Вожња до Ниша и посета Спомен обележја ''Чегар''.
Одлазак у Нишку Бању, по доласку слободно време за шетњу и разгледање.
Повратак у Варварин у поподневним сатима.
За 5 и 6 разред:
Путни правац: Виминацијум – Сребрно Језеро
Трајање: 1 дан
Релизација: 5.мај 2014.године
Програм:
Полазак групе испред школе у 8,00 часова
Вожња аутопутем до Пожаревца, обилазак галерије Милене Павловић Барили, Наставак путовања до Костолца. Обилазак археолошког локалитета ''Виминацијум''. Одлазак на Сребрно језеро. Слободно време за шетњу и разгледање
Повратак у Варварин најкасније до 20 часова.
За 7 и 8 разред:
Путни правац: Ваљево с околином
Трајање: 3 дана
Реализација: 3,4 и 5 мај 2014.године
Програм:
1. Дан:
Полазак испред школе у 7,30 часова. Путовање према Ваљеву, са паузама по потреби, и обавезним обиласком манастира ''Љубостиња'' код Трстеника. Наставк путовања до Горњег Милановца и обилазак ''Норвешке Куће''. Наставак путовања до Бање Врујци а онда пауза за одмор или шетњу. Наставак путовања према Ваљеву и обилазак манастира ''Ћелије''. Долазак у Ваљево а онда обилазак Народног музеја и Муселимовог конака. Слободно време у Тешњару , старој градској чаршији.
Смештај у хотелу ''Нарцис'' у Ваљеву, вечера (шведски сто) ,па ноћење.
2. Дан
Доручак у хотелу ( шведски сто) а потом путовање до манастира''Троноша'', обилазак манастира, чесме ''Девет Југовића'' и Вуковог музеја. Обилазак Вуковог родног села Тршића, са посетом Вуковој родној кући. Ручак у ресторану у Тршићу ( чорба, пилећи батак са мешаним поврћем, салата, хлеб, колач и сок), а потом путовање до Петнице .
Повратак у Ваљево, вечера(шведски сто) у хотелу ''Нарцис'', па ноћење.
3. Дан
            Доручак у хотелу(шведски сто), а потом напуштање хотела.
            Путовање до Бранковине, са обиласком комплекса (у пратњи стручног водича), и     
            То: Десанкина школа, гроб песникиње, Притина школа, црква Ненадовића и порт
            те. Повратак у хотел на ручак( Чорба, пљескавица са помфритом, салата, хлеб, колач,    
            и сок). Полазак из Ваљева ради обиласка манастира ''Јавања'' и ''Лелић''.
            Повратак у Варварин најкасније до 20 часова, преко Тополе и Крагујевца, са успу-
            тним паузама по потреби.
Аранжман екскурзије ће се плаћату у шест месечних рата.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај