Српски језик 1. разред

ПРВИ РАЗРЕД

(5 ЧАСА НЕДЕЉНО, 180 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ )
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
Задаци наставе српског језика:
развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског књижевног језика;
поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским могућностима српског језика;
оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко процењивање прочитаног текста;
развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских остварења (позориште, филм);
идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких остварења;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других моралних вредности;
развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу људима.
Оперативни задаци:
усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица;
савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;
навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;
формирање навике за читко, уредно и лепо писање;
поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова;
уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;
усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма;
оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима

САДРЖАЈ ПРОГРАМА

Основе читања и писања
Претходна испитивања
Испитивање способности свакога детета за говорно општење (способност за репродуковање краћег садржаја, умешност за слободно говорно комуницирање, богатство речника, одступања од књижевног језика, говорни недостаци); испитивање предзнања из читања и писања (познавање слова, читање и писање); формирање индивидуалних табела са резултатима испитивања ради уједначавања одељења, избора метода и поступака и праћења напредовања ученикаПрипрема за читање и писање
Вежбе у посматрању (визуелне вежбе) - запажање и одабирање значајних појединости; развијање аналитичког посматрања, тематски организовано посматрање предмета, биљака, животиња, лица, слика, цртежа, и илустрација; запажање облика, боја, положаја предмета и бића; уочавање покрета, динамике кретања, мимичких активности и гестикулације.
Вежбе у слушању (акустичне вежбе) - откривање и разликовање звукова, шумова и тонова, разликовање говорних карактеристика (говора) наставника, друга, глумца и спикера. Неговање пажљивог слушања говорника и саговорника.
Развијање културе усменог изражавања: причање на основу посматрања и причање на основу низа слика; препричавање текста, луткарске представе, цртаног филма.
Формирање и усавршавање културе практичног комуницирања: навикавање на учтиву фразеологију и говорне конвенције; говорно сналажење у разним околностима.
Усвајање и развијање појма реченице, речи и гласа. Развијање осећања за основне говорне јединице.
Аналитичка, синтетичка и аналитичко-синтетичка вежбања.
Лексичка и синтаксичка вежбања: богаћење речника, активирање пасивног речника, анализа гласовне структуре речи. Вежбе артикулације - чист, јасан и правилан изговор свих гласова.
Моторичке вежбе: вежбање покрета руке, шаке и прстију, писање различитих црта и линија као основних елемената слова; једноставно и спонтано ликовно изражавање; усмерено и слободно цртање - у корелацији са захтевима из ликовне културе; спонтаност, доследност и функционалност у захтевима да се ученици умешно служе прибором за писање, цртање и сликање.
Почетно читање и писање
Основни наставни приступ учењу читања и писања остварује се применом гласовне аналитичко-синтетичке методе. У њене структурне делове (приступне језичке активности, аналитичка и синтетичка вежбања за усвајање појма гласа, писање слова, читање одговарајућег текста и разговор о њему, писање речи и реченица и сл.) функционално и осмишљено интегришу се посебни поступци: одвојено, упоредно и комбиновано учење читања и писања, појединачно и групно усвајање слова - према слободном опредељењу учитеља и у зависности од датих наставних околности.
У околностима претходног стручног и организованог обезбеђења неопходних уџбеника и наставних средстава, учитељ се може определити и за комплексни поступак у учењу читања и писања.
Увежбавање логичког читања на одговарајућим текстовима из буквара: правилан изговор свих гласова, правилно наглашавање речи, течно повезивање речи у реченици јачином и темпом природнога говора. Осмишљено и подстицајно вредновање читања сваког ученика понаособ. Разговор о прочитаном.
Увежбавање графички правилног и естетски ваљаног (лепог) писања: појединачних слова, речи и реченица. Систематично и доследно остваривање хигијенских, техничких и практичних навика везаних за писање (правилно седење и држање тела, функционална употреба прибора за писање и сл.). Одмерено, примерено и подстицајно вредновање рукописа сваког ученика понаособ.
Посебна методичка брига усмерава се на ученике који већ имају извесна предзнања из читања и писања као и на оне ученике који заостају у стицању основне писмености.
Усавршавање читања и писања
После усвајања основне писмености (оријентационо током првог полугодишта), наставља се увежбавање и усавршавање читања и писања и током другог полугодишта, до степена аутоматизованих радњи. Функционалним, осмишљеним и примереним повезивањем стечених знања и вештина, током усвајања почетног читања и писања, са одговарајућим програмским садржајима из осталих предметних подручја (граматика и правопис, лектира, језичка култура) начелно се омогућује ученику да на сваком часу говори, чита и пише.
ЈЕЗИК
-Граматика
Реченица; реч; глас и слово - препознавање.
Уочавање улоге гласа у разликовању значења речи.
Разликовање реченице као обавештења, питања и заповести изговором (интонацијом) и препознавањем у тексту.
Изговор и писање гласова ћ, ч, ђ, џ, х и р ако ученицима причињавају тешкоће.
-Правопис
Употреба великог слова на почетку реченице, у писању личних имена и презимена, имена насеља (једночлана).
Правилно потписивање (име, па презиме).
Употреба тачке на крају реченице. Место и функција упитника и узвичника у реченици.
КЊИЖЕВНОСТ
Лектира
-Лирика
Народна песма: Славујак
Народна песма: Божић штапом бата
Јован Јовановић Змај: Мати
Десанка Максимовић: Хвалисави зечеви
Григор Витез: Нема за мачке школе

Момчило Тешић: Сликовница
Мира Алечковић: Ветар сејач
Душан Радовић: Јесења песма
Стеван Раичковић: Цртанка
Влада Стојиљковић: Са мном има нека грешка
Воја Царић: Пролеће
Љубивоје Ршумовић: Ау, што је школа згодна
Владимир Андрић: Хлеб
Избор из поезије Јована Јовановића Змаја, Момчила Тешића,
Десанке Максимовић и Григора Витеза
Избор из народне лирике (успаванке и шаљиве песме)
-Епика
Народна прича: Свети Сава и ђаци (Буквар)
Народна прича: Голуб и пчела
Доситеј Обрадовић: Два јарца; Две козе
Десанка Максимовић: Бајка о лабуду
Бранко Ћопић: Сунчев певач
Тома Славковић: Зец и вук
Божидар Тимотијевић: Кад пролеће дође, све набоље пође
Драган Лукић: Јабука (Буквар)
Езоп: Лав и миш
Лав Толстој: Два друга
Избор из народне епике (шаљиве приче, пословице, загонетке, брзалице)

-Драма
Душан Радовић: Тужибаба
Лаза Лазић: Цар и скитница
Александар Поповић: Неће увек да буде први (Буквар)
Популарни и информативни текстови
Избор из илустрованих енциклопедија и часописа за децу
Читање текста
Правилно и течно читање наглас речи, реченица и кратких текстова - провера разумевања прочитаног. Оспособљавање ученика да у читању уочавају и знаке интерпункције (тачка, упитник, узвичник). Поступно овладавање интонацијом обавештајних, упитних и узвичних реченица. Прилагођавање читања текстовној ситуацији (гласно и тихо, брзо и споро читање).
Читање дијалошког текста - индивидуално и по улогама. Систематско, доследно и критичко вредновање ученичког читања.
Увођење ученика у читање у себи реченица и кратких текстова (након савладавања основних елемената технике читања наглас).
Активно слушање уметничког читања текста (звучни и видео записи).
Навикавање ученика на правилно дисање; стицање хигијенских навика при читању.
Тумачење текста
Текстови из лектире користе се за усавршавање читања и писања и увођење ученика у основне појмове о књижевности.
Уочавање наслова, имена аутора, садржаја и илустрација у књизи.
Уочавање просторних и временских односа и битних појединости у описима бића и природе. Уочавање главних ликова, њихових особина и поступака. Запажање основних емоционалних стања (радосно, тужно, смешно). Појмови добро, зло.
Одговори на питања о прочитаном садржају (реченице, одељка, песме, приче, басне, бајке, драмског текста). Уочавање и разумевање карактеристичних реченица у тексту.
Систематично и поступно усвајање књижевних и функционалних појмова.
Књижевни појмови
Лирика
Песма; стих и строфа; основно осећање - на нивоу препознавања.

Епика
Прича; догађај; место и време збивања.
Књижевни лик - изглед, основне етичке особине и поступци.
Пословица, загонетка - препознавање.
Драма
Драмска игра. Драмска радња (на нивоу препознавања).
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА
Основни облици усменог и писменог изражавања
Препричавање - слободно и усмерено: препричавање краћих и једноставнијих текстова из буквара, читанке, часописа за децу, луткарских позоришних представа, цртаних филмова, радијских и телевизијских емисија за децу.
Причање о догађајима и доживљајима - слободно и усмерено: теме које се односе на ближе и шире окружење (непосредна околина, родитељски дом, школа, игра, излети; посете, сусрети); причање на основу стваралачке маште; причање према низу слика - поступно откривање слика, по логичном редоследу.
Описивање предмета - слободно и подстицањем: уочавање и именовање изразитих обележја једноставних предмета и омиљених играчака; описивање биљака и животиња: описивање биљака на основу заједничког посматрања; слободно описивање животиње љубимца и описивање животиња на основу заједничког посматрања. Описивање предмета, биљака и животиња на основу личног искуства/сећања и знања из предмета Свет око нас.
Усмена и писмена вежбања
Ортоепске вежбе: правилан изговор гласова, сугласничких група, речи, ономатопеја, брзалица.
Ортографске вежбе: преписивање речи и кратких реченица са датим задатком; проверавање и вредновање уредности и читкости писања.
Диктат за примену правописних правила. Аутодиктат.
Лексичке вежбе: грађење речи; синоними; антоними; речи са умањеним и увећаним значењем и сл.
Синтаксичке вежбе: усмерено и самостално састављање реченица; реченице са допуњавањем; реченице од задатих речи и сл.
Одгонетање и решавање ребуса.
Казивање напамет научених текстова (лирских и епских).
Сценско импровизовање драмског/драматизованог текста.
Служење речником и писање/стварање сопственог речника.
Конвенционални језички стандарди у усменом општењу (са непознатом и одраслим саговорником - употреба речи Ви из поштовања и учтивости); писање честитке.
Израда домаћих писмених задатака (до пет) и њихова анализа на часу - у другом

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Наставе српског језика у првом разреду
ТЕМА ЦИЉ РЕЗУЛТАТИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
1.Почетно читање и писање -Оспособљавање ученика за читање и писање на елементарном нивоу
-Усвајање штампаних и писаних слова ћирилице
-Формирање навика за читко, уредно и лепо писање
1.Савлада технику почетног писања
2.Зна да чита кратке текстове различитих врста примерене узрасту прикупљајући информације, богатећи знања, машту и речник
3.Зна да пише кратке текстове са различитим наменама засноване на сопственом искуству и свету маште
 
 
2.Усмена комуникација слушање, говорење,интеракција ,медијација
-Оспособљавање ученика за усмено изражавање
-Активирање и богаћење речника ученика
-Подстицање ученика да слободно причају о догађајима, филмовима, сликама и предметиам, препричавају приче
1.Зна да једноставно и јасно формулише исказ
2.Зна да правилно изговара гласове, речи и изразе и да правилно интонира реченицу
3.Уме да изражава мисли, идеје, осећања и ставове о разним темама из непосредног окружења и света маште
4.Уме да поставља питања и даје одговоре
5.Уме да тражи објашњења за оно што му није јасно
6.Зна да учествује у разговору држећи се теме
7.Уме да преобликује и прнесе садржај краћих текстовa
 
3.Писана комуникација, читање, писање, интеракција, медијација
 
 
-Оспособљавање за писмено препричавање
-Развијање осећаја за реченицу, стварање реченице од речи
-Богаћење речника новим речима и активирање пасивног речника
-Вежбе моторике  руку, шаке и прстију и њихова координација
1.Уме да пише штампаним и писаним словима
2.Уме да правилно обликује слова и да их повезује у речи
3.Зна да одваја речи приликом писања
4.Уме да пише једноставним потпуним реченицама
5.Зна да уочи целину и делове текста (наслов и пасусе)
6.Разуме прочитано
7.Уме да чита реченицу као целину
8.Зна да поштује тачку, зарез, упитник, узвичник, две тачке
9.Зна да употребљава велико слова на почетку реченице и у писању личних имена и имена насеља
10.Уме да да наслов тексту, слици, стрипу
11.Уме да напише:поруку, писмо, разгледницу, позивницу
 
   
4.Знање о језику -Стицање знања о реченици као целини
-Разликовање враста и облика реченица
-Оспособљавање ученика за уочавање речи истог и супротног значења
1.Зна да препозна гласове и слова
2.Уочава речи као посебне целине
3.Уочава реченицу као целину
4.Зна да резликује обавештајну, упитну и узвичну реченицу
5.Зна да разликује потврдну и одричну реченицу
6.Уме да уочи да неке речи имају исто значење;уочава речи супротног значења
 
5.Знања о књижевности -Оспособљавање ученика за разумевање књижевног дела
-Навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању
1.Уме да разликује основне врсте књижевног изражавања (стих и проза,песме и приче)
2.Препознаје доживљајни аспект књижевног дела
6.Медијска писменост -Развијање навика за коришћење различитих медија, ради информисања, образовања, забаве
 
1.Зна да препознаје и да користи различите медије (новине, часописе, филмове,...)
2.Уме да образлаже на елементарном нивоу свој став у одабиру медијских садржаја (порука)
 Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај