Школски календар

Правилник о календару образовно- васпитног рада основне школе за школску 2016/2017. годину

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ 
ПРАВИЛНИК

О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 3/2012)
Члан 1
Овим правилником уређује се време остваривања образовно-васпитног рада, односно број наставних и радних дана у току школске 2012/2013. године, као и време и трајање школског распуста ученика у основној школи.
Члан 2
Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују се у току два полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 3. септембра 2012. године, а завршава се у петак, 28. децембра 2012. године.
Друго полугодиште почиње у среду, 16. јануара 2013. године.
Друго полугодиште завршава се у петак, 24. маја 2013. године за ученике осмог разреда, односно у петак, 7. јуна 2013. године за ученике од првог до седмог разреда.
Члан 3
Образовно-васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, остварује се у 37 петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике осмог разреда остварује се у 35 петодневних наставних седмица, односно 170 наставних дана.
У оквиру 37 петодневних наставних седмица, школа је у обавези да годишњим планом рада равномерно распореди дане у седмици.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 35 пута.
Члан 4
Основна музичка и балетска школа може да изводи наставу и у току шест наставних дана у недељи, према годишњем плану рада школе.
Саопштавање успеха ученика музичке и балетске школе на крају другог полугодишта и подела сведочанстава и диплома обавиће се у складу са годишњим планом рада школе.
Члан 5
У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 31. децембра 2012. године, а завршава се у уторак, 15. јануара 2013. године.
Пролећни распуст почиње у понедељак, 29. априла 2013. године, а завршава се у понедељак, 6. маја 2013. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 10. јуна 2013. године, а завршава се у петак, 30. августа 2013. године.
Члан 6
У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији ("Службени гласник РС", бр. 43/01, 101/07 и 92/11). У школи се празнује радно Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава - Дан духовности, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан победе и Видовдан - спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2012. године, Свети Сава 27. јануара 2013. године, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2013. године, Дан победе 9. маја 2013. године, Видовдан 28. јуна 2013. године
Свети Сава и Видовдан се празнују радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев кад падају у недељу.
Четвртак, 8. новембар 2012. године обележава се као Дан просветних радника.
Члан 7
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:
1) православци - на први дан крсне славе;
2) припадници Исламске заједнице - 25. октобра 2012. године, на први дан Курбан Бајрама;
3) припадници Јеврејске заједнице - 26. септембра 2012. године, на први дан Јом Кипура;
4) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском календару - 25. децембра 2012. године, на први дан Божића;
5) припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Јулијанском календару - 7. јануара 2013. године, на први дан Божића;
6) припадници верских заједница које обележавају дане васкршњих празника по Грегоријанском и Јулијанском календару - почев од Великог петка закључно са другим даном Васкрса (католици - од 29. марта до 1. априла 2013. године, а православни од 3. до 6. маја 2013. године).
Члан 8
Годишњим планом рада школа ће утврдити излете, екскурзије и време када ће надокнадити наставне дане у којима су се реализовали излети и екскурзије.
Ако је дан школе наставни дан према календару, школа ће тај дан надокнадити на начин који утврди годишњим планом рада.
Члан 9
Време саопштавања успеха ученика и подела ђачких књижица на крају првог полугодишта школа утврђује годишњим планом рада.
Време поделе сведочанстава и диплома ученицима осмог разреда школа утврђује годишњим планом рада.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од првог до седмог разреда, на крају другог полугодишта, обавиће се у петак, 28. јуна 2013. године.
Члан 10
Табеларни преглед календара образовно-васпитног рада основне школе за школску 2012/2013. годину одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 11
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Просветном гласнику". Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај